Οργάνωση – Υπηρεσίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Διοίκηση του Συνδέσμου στο έργο της επικουρείται από το στελεχιακό δυναμικό το οποίο αποτελείται από τα κατωτέρω στελέχη και τη νομική υπηρεσία.

Δαγλαρίδου Ευφροσύνη, Γενική Διευθύντρια, Υπεύθυνη Τμήματος Εργασιακών και Κοινωνικών Θεμάτων ΣΒΘΚΕ
Βενετσάνος Παναγιώτης, Υπεύθυνος Οικονομικού Τμήματος
Βαϊνά Στυλιανή, Υπεύθυνη Τμήματος Σ.Β.Θ.Κ.Ε / EnterpriseEuropeNetwork-Hellas
Φράγκου Γεωργία, Υπεύθυνη Πληροφόρησης Τμήματος Σ.Β.Θ.Κ.Ε / EnterpriseEuropeNetwork-Hellas
Τζαμπάζης Ευάγγελος, Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Κλειτσογιάννης Βασίλειος, Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης
Ζαρμπούνη Χριστίνα – Ελένη, Προϊσταμένη Γραμματείας
Ζυγούρας Βασίλειος, Υπεύθυνος Υποστήριξης Υλοποίησης Προγραμμάτων
Παλιγιάννη Βασιλική, Νομική Σύμβουλος